nederlandwordtanders.nl

prijsvraag

Meer informatie over de vraagstelling van WHO CARES. Download hier het reglement, de nota van inlichtingen en het business canvas.

matching

Matching is een index van partijen met specifieke kennis en ervaring op het gebied van zorg en architectuur.

inzenden

Na registratie van het team kan de visie voor de eerste ronde worden ingestuurd samen met de uitwerking van het Business Canvas.


blog


Suzanne Visser

feb. 2017

Als seniorenconsulent kom ik bij mensen thuis, die in de laatste fase van hun leven zijn. Zij kampen vaak met tal van problemen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, arbeid en inkomen. Ik maak een analyse van de zorgsituatie en samen met mijn cliënt bedenk ik een plan voor de toekomst. Altijd met als doel de zelfredzaamheid te behouden of te vergroten.

meer...

Nico van Duijn

feb. 2017

Architecten willen dat het gebouw er mooi uitziet, bouwers hebben pret in een exploitabel gebouw en zorgdirecteuren willen financieel gezond zijn. Alle drie vergeten zij het belangrijkste: het gaat om goede zorg. Is dit gebouw goed voor deze doelgroep? En blijft het goed? Want de visie en missie van menig architect of zorgdirecteur is prachtig, maar de blinde vlek voor tijd en duurzaamheid is groot.

meer...

Martijn Paulen

feb. 2017

In onze gespecialiseerde wereld is iedereen heel goed in zijn vak, maar de samenhang is verdwenen. Een klein voorbeeld: het slimme vloerkleed. Deze vloerbedekking registreert looppatronen. Als het merkt dat meneer of mevrouw om negen uur nog niet op is waarschuwt het de omgeving. Heel ingenieus. Tegelijkertijd is het ook verdrietig dat niemand het zou merken als hij of zij gevallen was.

meer...

Pi de Bruijn

feb. 2017

Gezondheid is alles, maar alleen gezondheid is tegelijk een beetje kaal. Het gaat ook om je goed voelen, om well being. Hoe je woont en leeft heeft daar invloed op. Een onherbergzame leefomgeving werkt eenzaamheid in de hand en precies hieraan kunnen architecten en stedenbouwkundigen iets doen. Daarom ben ik een van de tien ambassadeurs van Alles is gezondheid, een breed overheidsinitiatief om de Nederlanders fit te houden. De prijsvraag WhoCares, mooie titel trouwens, schurkt daar dicht tegen aan.

meer...

Inschrijving prijsvraag WHO CARES geopend

feb. 2017

De inschrijving voor de prijsvraag WHO CARES is afgelopen vrijdag officieel geopend. Daarmee is het vanaf nu voor alle teams mogelijk hun deelname te registreren. Na registratie van het team kan de visie voor de eerste ronde worden ingestuurd samen met de uitwerking van het Business Canvas. WHO CARES is een ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning. Waarbij interdisciplinaire teams worden opgeroepen om te komen met innovatieve oplossingen die de woonwijken van Nederland toekomst bestendig maken.

meer...

Jan Veuger

feb. 2017

We zullen alles op alles moeten zetten om de nieuwe zorgbehoefte die de komende Jaren op ons afkomt een passende invulling te geven met zorgvastgoed wat daar bij past. In Nederland is voldoende investeringsvermogen en een goed klimaat aanwezig voor zorgvastgoed om daarin te investeren.

meer...

Marnix Norder

feb. 2017

Betrek de toekomstige bewoner
Woningcorporaties zien dat er meer zorggeschikte woningen nodig zijn. Er zijn meer alleenstaande ouderen, er zijn meer mensen met een fysieke of verstandelijke beperking die zelfstandig wonen. Voor deze mensen bouwen en beheren corporaties betaalbare woningen met de aanpassingen die nodig zijn om thuis zorg te krijgen. Als corporatiemedewerkers op bezoek gaan bij hun oudere huurders – en dat doen ze – horen ze vaak dat zij het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

meer...

Lancering prijsvraag WHO CARES

jan. 2017

Op 18 januari 2017 werd prijsvraag WHO CARES gelanceerd met een kick off bijeenkomst in Almere. Met de prijsvraag roepen de initiatiefnemers ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren op om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden.

“We zoeken een mix van hooggestemde idealen en realiseerbare oplossingen” - Floris Alkemade.

meer...

Floris Alkemade: de kunst van het samenleven

jan. 2017

“Wat we doen met onze steden heeft alles te maken met zorg en welzijn”. Floris Alkemade zette in zijn lezing uiteen hoe de maatschappij is veranderd, hoe allerlei systemen niet meer goed functioneren en hoe dat een weerslag heeft op de woonwijken. Dat vraagt om een andere aanpak, die hoognodig is. Als we niets doen, heeft dat directe invloed op de kwaliteit van leven van heel veel mensen. Alkemade gebruikt een inspirerende metafoor van “repair with gold” om deelnemers op te roepen om de bestaande wijken te verbeteren met toevoegingen die kwaliteit opleveren. “Denk na over de toekomst, niet in termen van dreigend verlies, maar in termen van maatschappelijke winst”.

Floris Alkemade is juryvoorzitter voor WHO CARES en Rijksbouwmeester.

meer...

Gijsbert van Herk: Nieuw? in de zorg

jan. 2017

“Bij veranderen moet eerst de nood op tafel. En de zorg komt in nood. We kunnen het niet alleen”. Gijsbert van Herk zette een somber beeld neer van de ontwikkelingen in de zorg, tegen zijn eigen natuur in, want hij ziet graag de kansen. Maar de urgentie voor nieuwe ideeën is zeer groot en daarvoor is het nodig dat er vanuit verschillende sectoren wordt samengewerkt. Niet alleen ouderen zullen hiervan profiteren, maar veel meer mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben – nu of in de toekomst. “We lopen vast als we het vraagstuk niet nu oppakken. Dus help ons”.

Gijsbert van Herk is jurylid van WHO CARES en voorzitter van de Raad van Bestuur van stichting Humanitas.

meer...

Ingrid Doorten: breder kijken

jan. 2017

Aan de hand van drie infographics licht Ingrid Doorten toe wat de recente beleidsveranderingen in de zorg inhouden en wat deze veranderingen betekenen. Ze ligt het onderscheid toe tussen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet. Ingrid Doorten geeft aan dat gemeentes breder kunnen kijken dan de zorg- of ondersteuningsvraag. De openbare ruimte kan bijvoorbeeld worden opgevat als een algemene voorziening binnen de WMO.

Ingrid Doorten is lid van het projectteam van WHO CARES en werkt bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

meer...

Pauline Meurs: deze prijsvraag is gericht op realisatie!

jan. 2017

“Bestuurders van zorginstellingen u heeft te maken met een enorme opgave met het vastgoed wetende dat mensen graag langer thuis wonen. Zorgprofessionals en ontwerpers zoek elkaar op en doe mee met WHO CARES!”. Pauline Meurs richt zich in haar videoboodschap expliciet op de partijen in de zorg en roept hen op om contact te zoeken met ontwerpers en deel te nemen aan de prijsvraag. Een goed hulpmiddel daarbij is de matching op deze website.

Pauline Meurs is jurylid voor WHO CARES en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

meer...

Wijkportretten

jan. 2017

Wijkportretten
Er zijn vier wijken uitgekozen in vier verschillende gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen. Vier heel verschillende wijken, maar tegelijkertijd wijken zoals vele andere in Nederland. Er is een grote overeenkomst: al deze gemeenten zitten te wachten op goede nieuwe ideeën waarmee hun wijken weer toekomstbestendig worden. Projectleider van WHO CARES – Rutger Oolbekkink – ging met betrokkenen bij deze locaties in gesprek. Meer informatie over de locaties staat op deze website bij http://www.prijsvraagwhocares.nl/wijkportretten/.

meer...

Cilly Jansen: prijsvraag in twee ronden

jan. 2017

“Het gaat bij deze prijsvraag niet alleen om de winnaars, maar om het breed ophalen van ideeën, die voor heel Nederland van belang zijn”. Cilly Jansen ligt kort het reglement bij de prijsvraag toe, die te downloaden is op deze website. WHO CARES wordt uitgeschreven conform het Kompas Light Prijsvragen dat is ontwikkeld door Architectuur Lokaal.

Cilly Jansen is secretaris van de jury en directeur bij Architectuur Lokaal.

meer...

Haroon Sheikh

jan. 2017

In 2020 zullen er voor het eerst in de geschiedenis meer ouderen boven de 65 op aarde zijn dan kinderen onder de 5. We leven langer en dat is goed nieuws. Maar het brengt ook complexe vraagstukken met zich mee. Hoe organiseren we een goede oude dag voor iedereen? In Amerika leeft de rijkste 1% bijvoorbeeld bijna 15 jaar langer dan de armste 1%. Vergrijzing heeft ook allerlei anderen effecten. Denk aan de arbeidsmarkt, de financierbaarheid van de verzorgingsstaat en de solidariteit tussen de generaties. Als we niks doen, zullen dit allemaal grote maatschappelijke problemen worden.

meer...

Jacobine Geel

dec. 2016

Mensen met een psychische aandoening krijgen hun zorg en behandeling steeds vaker thuis. Dit betekent dat de vraag naar woningen voor deze groep mensen groeit. Deze ontwikkeling is van grote betekenis voor cliënten in de ggz. We weten al jaren dat een klinische opname heftig is en dat langer verblijf in een kliniek het herstel zelden bevordert. In je eigen omgeving, met zoveel als mogelijk een zinvolle besteding van je tijd, een eigen netwerk en gepaste zorg gaat herstel sneller.

meer...

Hedy d' Ancona

dec. 2016

Begin jaren negentig werkte ik als minister op het ministerie van WVC; Welzijn Volksgezondheid en Cultuur. Het was de nazaat van het ministerie dat in de jaren zeventig werd gecreëerd door minister Klompé: Cultuur, Recreatie, Maatschappelijk Werk (CRM), vanuit de overtuiging dat de aanraking met cultuur bevorderlijk is voor het welzijn van mensen. Een visie die de mijne was en is. Daarom heb ik later als lid van het College Bouw, een aantal jaren gefungeerd als jury-lid van de architectuurcompetities die dat college organiseerde.

meer...